Online tablice Interakcije lijekova Primjeri interakcija Objašnjenja interakcija Kontrola doze Dodatni moduli Prijava Kontakt O autoru

Važno: Probna verzija za nove korisnike neće biti dostupna od 1. svibnja do 1. listopada 2024.
Ugovorni korisnici mogu koristiti sve pakete nesmetano.
Probna verzija će ponovno biti dostupna nakon 1. listopada 2024.
Sve pristigle prijave od svibnja do rujna, će se razmatrati u rujnu 2024.


A-datapharm online tablice
primarna zdravstvena zaštita
zdravstveni djelatnici


"U Europskoj uniji (EU) 8-12% pacijenata trpi štetu koja je posljedica pogreške u liječenju, dok otprilike svake godine preko milijun ljudi trpi posljedice nastale zbog pogrešne medicinske skrbi pružene u zdravstvenlm ustanovama. U prosjeku 44.000 do 98.000 osoba godišnje umire zbog medicinsklh pogrešaka."

"Studije su pokazale da u obiteljskoj medicini pogreške nastaju zbog požurivanja liječnika od strane pacijenata i zbog prekomjernog opterećenja liječnika brojnim kontaktima..."

"U Hrvatskoj obiteljski liječnik ima dnevno 80-120 kontakata, što je dvostruko, pa i trostruko više od prosjeka EU. Ako to preračunamo u minute posvećene pacijentu, dolazimo do toga da konzultacija s pacijentom traje 3-5 minuta!"


Jelena Rakić Matić, dr.med., Dijana Ramić Severinac, dr.med.;
"Sigurnost pacijenata u ordinaciji obiteljske medicine - tražimo li previše?";
http://kohom.hr/mm/?p=8084;
datum pristupa: 5.9.2020.

Online tablice za provjeru interakcija lijekova i kontrolu doze

A-DATAPHARM © online autorske tablice služe kao pomoćno sredstvo u profesionalnom radu sa lijekovima u Republici Hrvatskoj . Koriste ih ljekarnici i liječnici primarne zdravstvene zaštite u cilju povećanja kvalitete zdravstvene usluge, sigurnosti liječenja i povjerenja pacijenata. Autorske tablice se sastoje od nekoliko originalnih modula među kojima se zbog svoje kompleksnosti posebno ističu e-Interakcije lijekova i e-Kontrola doze. Ovi moduli se razvijaju od 2012. godine, a nastali su kao rezultat iskustva radom u ljekarni, prije svega zbog nepostojanja sličnog proizvoda i zbog potrebe za programom koji bi bio dovoljno kvalitetan, redovito održavan, jednostavan za korištenje, napisan na hrvatskom jeziku i u potpunosti prilagođen trenutnoj ponudi receptnih i OTC lijekova na tržištu Republike Hrvatske. Zbog inovativnog načina na koji se prikazuju podaci, karakterizira ih brz pristup informacijama, sažetost, te jednostavnost korištenja. To omogućava da se podaci mogu odmah jasno prezentirati, npr. direktno na recepturi ljekarne. Tablice su u potpunosti autorsko djelo farmaceuta.

Tablice nisu namijenjene pacijentima, niti tehničkom osoblju, već isključivo educiranim zdravstvenim djelatnicima sa važećom licencom (magistri farmacije i doktori medicine) koji pružaju skrb na razini primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Razlog tome su stručni izvori podataka i budući da je za tumačenje rezultata potrebno osnovno znanje iz biokemije lijekova i farmakologije. Tablice su osnovan izvor informacija o interakcijama lijekova na hrvatskom jeziku i originalno pomagalo za kontrolu doze sirupa. Osnovna ideja je bila napraviti program u kojem će jedini potrebni podatak za dobivanje informacija o mogućim interakcijama biti zaštićeno ime lijeka. Za razliku od početnih verzija, danas je tablice moguće pretraživati i prema nezaštićenim imenima lijekova, što se pokazalo nadasve korisnim liječnicima obiteljske medicine.

Zahvaljujući integriranom konceptu koji prepoznaje ukupne potrebe rada za recepturom, dokazano se postiže bolja učinkovitost osoblja i sigurnost liječenja. Otkada su javno dostupne, tablice su se pokazale osobito korisnim u situacijama koje zahtijevaju brz pristup informacijama (veliki broj pacijenata, manjak osoblja i dr.). Osim toga, ovakva pomagala mogu nadasve koristiti za usluge farmakoterapijskog savjetovanja pacijenata poput osobnog ljekarnika ili uslugu revizije medikacije povijesti. Cijeli projekt je od samog početka potpuno neovisan o proizvođačima lijekova. Tablice funkcioniraju neovisno o sustavu CEZIH i moguće je provjeravati interakcije neovisno o tome da li je recept propisan, tj. ne samo prilikom izdavanja lijeka, već kad za to postoji potreba. Ove tablice lijekova ne mogu koristiti farmaceutske kompanije, predstavništva i privatne tvrtke koje se bave komercijalnom djelatnošću.Interakcije lijekova

Modul e-Interakcije lijekova sadrži sve lijekove koji se prema trenutno važećoj listi HZZO-a primjenjuju na razini primarne zdravstvene zaštite i mogu djelovati sistemski. e-Interakcije lijekova koriste samo pouzdane i službene izvore informacija, a kao dodatnu vrijednost nude i preporuku za terapijske intervencije. Tijekom višegodišnjeg rada na interakcijama, nastala je i vlastita baza kliničkih učinaka lijekova koja je skup podataka iz više stotina različitih sažetaka opisa svojstava lijekova. e-Interakcije lijekova ne nastaju pomoću umjetne inteligencije, niti se oslanjaju samo na metaboličke puteve kao razlog nastanka interakcija. Svi podaci se unose ručno jer postoje iznimke od pravila. Svi podaci su samostalno sakupljeni i detaljno obrađeni. Cilj je bio dobiti brz odgovor na pitanje da li postoji interakcija. Ukoliko postoji, onda ukratko opisati interakciju sa mogućom posljedicom za pacijenta, navesti razlog nastanka interakcije i po mogućnosti navesti preporuku za terapijsku intervenciju. Također, nastojalo se uvijek označiti ozbiljnost pojedine interakcije. Na ozbiljnost neke interakcije utječe mnoštvo čimbenika koji se mogu razlikovati od osobe do osobe, zbog čega je nužan stalan unos podataka za ovu vrstu informacije. Podaci za interakcije lijekova se redovito ažuriraju i dopunjuju sa svakom novom verzijom.

Najčešće posljedice interakcija u praksi su:
 • krvarenja
 • hiperkalijemija
 • depresija CNS-a
 • produženje QT intervala
 • serotoninski sindrom
 • nefrotoksičnost
 • hepatotoksičnost
>

Verzija 8.02.597 sadrži:

1654zaštićenih imena lijekova (PN)
639nezaštićenih imena lijekova (INN)
39564interakcija INN ↔ INN

e-Interakcije lijekova sadrže lijekove:

 • koji se prema listi lijekova HZZO-a primjenjuju na razini primarne zdravstvene zaštite i izdaju na recept (tj. nemaju jednu od slijedećih oznaka ograničenja primjene lijeka: KL - klinike, KS - klinike i druge stacionarne ustanove, DS - druge stacionarne ustanove)
 • namijenjeni su sistemskom djelovanju primjenom kroz probavni trakt (enteralno kao npr. tablete, kapsule, lingvalete, supozitorije, oralni tekući oblici i dr.) ili lokalnom djelovanju ako se mogu sistemski apsorbirati (uključeni su inhalatori, kapi za oči, kapi i sprejevi za nos), transdermalni naljepci, te neki oblici za parenteralnu primjenu (npr. inzulini), dok za ostale lijekove za parenteralnu primjenu u obliku ampula i injekcija (koji se koriste uglavnom u specijaliziranim ustanovama) interakcije uglavnom nisu opisane, kao što nisu opisane ni interakcije za dermalne ljekovite oblike tipa krema, gelova i sl.
 • OTC lijekove
DA NE
Lijekovi sa liste HZZO-a bez oznake ograničenja primjene lijeka (za primjenu na razini primarne zdravstvene zaštite) Lijekovi sa liste HZZO-a koji imaju jednu od slijedećih oznaka ograničenja primjene lijeka (za primjenu na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite):
KL - klinike
KS - klinike i druge stacionarne ustanove
DS - druge stacionarne ustanove
primjenjuju se enteralno:
tablete
kapsule
lingvalete
oralni tekući oblici
supozitorije
primjenjuju se parenteralno, u napunjenim štrcaljkama ili ulošcima, mogu se dobiti na recept HZZO-a u ljekarni primjenjuju se parenteralno, u ambulantama
inzulini
adrenalin
monoklonska protutijela
ampule
primjenjuju se lokalno, ali se mogu sistemski apsorbirati:
inhalatori
kapi za oči
kapi i sprejevi za nos
transdermalni naljepci
primjenjuju se lokalno, djeluju lokalno:
vaginalete
kreme
gelovi
neki lijekovi iz uvoza sa svojim zaštićenim imenom koji se na listi lijekova HZZO-a nalaze samo pod nezaštićenim imenom (Adeksa, Dolquine, Hydroxychloroquine sulphat, Plaquenil, Quensyl, Astonin H, Florinef acetaat, Sorbisterit pulvis, Myocholine, Danatrol itd.) lijekovi koji nisu na listi HZZO-a
bezreceptni lijekovi
biljke
vitamini
minerali
hrana i piće
stanja i bolesti


Moguće je također otkrivati interakcije između lijekova, aktivnih spojeva iz biljaka, vitamina, minerala, hrane i alkohola, te određenih stanja ili bolesti koje predstavljaju kontraindikaciju za primjenu lijeka (npr. bolesti bubrega, jetre, srca...)

e-Interakcije lijekova služe za dobivanje osnovne informacije o interakciji, na način koji je primjeren radu na recepturi ljekarne ili u liječničkoj ordinaciji, kada zbog vremenskog ograničenja nije moguće proučavati kompletnu farmakokinetiku ili farmakodinamiku određenog lijeka. Za detaljnije informacije, potrebno je proučiti sažetak opisa svojstava i ostalu stručnu dokumentaciju za svaki lijek.

U tijeku je i proces verifikacije SmPC za svaki lijek. Prilikom provjera interakcija, vidljivo je da li su za odabrani lijek verificirane interakcije u SmPC. Verifikacija pruža dodatnu sigurnost prilikom identifikacije interakcije, ali za donošenje konačne odluke o promjeni terapije je svejedno potrebno konzultirati službenu dokumentaciju dotičnog lijeka.


Modul e-Interakcije lijekova se sastoji od dva različita PAKETA koji ovisno o potrebama korisnika omogućavaju:

PAKET A

 • otkrivanje međusobnih interakcija za više točno određenih lijekova (mogućnost upisivanja od 2 do 8 lijekova)
 • otkrivanje interakcija sa hranom, alkoholom, biljkama i njihovim aktivnim spojevima, vitaminima, mineralima, te kontraindikacije za primjenu lijeka kod različitih stanja i bolesti
 • korištenje baze lijekova koji se klinički značajno metaboliziraju pomoću sustava enzima CYP450 (supstrati) ili interferiraju s njima (inhibitori /induktori) - ponekad može pomoći za otkrivanje potencijalnih interakcija koje nisu opisane u programu
 • otkrivanje svih zaštićenih imena lijekova koji sadrže odabranu djelatnu tvar

PAKET B

 • otkrivanje svih poznatih interakcija 1 lijeka (korisno za propisivače terapije)
 • otkrivanje svih poznatih interakcija 1 biljke

Interakcijama su obuhvaćeni svi trenutno registrirani lijekovi u Republici Hrvatskoj koji se izdaju na recept HZZO-a na razini primarne zdravstvene zaštite i OTC lijekovi. U tablici su sadržani i neki lijekovi koji nisu na listi lijekova, a interesantni su zbog velikog broja interakcija (npr. klomipramin, cimetidin, astemizol, terfenadin, cisaprid i dr.), te neki lijekovi koji su na listi samo pod nezaštićenim imenom (npr. kolestiramin, penicilamin, kolhicin, primidon, etosuksimid, neostigmin, klorokin, kinin i dr.). Navedeni su i OTC pripravci po svojim zaštićenim imenima kao npr. Lupocet, MaxFlu, Coldrex...

NAPOMENA: PAKET B nije moguće dobiti u probnoj verziji. PAKET B je nadogradnja PAKETA A i moguće ga je dobiti samo u ugovornoj verziji.


Više informacija o e-Interakcijama lijekova ovdjeKontrola doze

interakcije lijekova

Modul e-Kontrola doze dolazi u jednom standardnom paketu, a omogućava brzu kontrolu doze za farmaceutske pripravke koji su registrirani kao lijekovi za per os primjenu u tekućem obliku i kao lijekovi za rektalnu primjenu u obliku supozitorija. Kontrola doze je i zakonska obaveza prilikom izdavanja lijeka za djecu.

Za analgetike i antibiotike je moguće unijeti tjelesnu masu djeteta u kg i precizno izračunati nižu, višu i/ili maksimalnu dozu u ml.
Za antibiotike je moguće precizno izračunati dozu u ml za svaku indikaciju (program računa višu i nižu dozu za svaku indikaciju zbog čega je jedini potrebni podatak masa djeteta u kg).
Ako dozu nije potrebno precizno računati prema tjelesnoj masi, doziranje je opisano tekstom u rasponu kg.


e-Kontrola doze sadrži slijedeće lijekove:
 • koji se prema listi lijekova HZZO-a primjenjuju na razini primarne zdravstvene zaštite i izdaju na recept
 • tekuće oblike za per os primjenu (sirupi, oralne suspenzije, oralne otopine, granule za oralne otopine, šumeće granule, oralne kapi), osim biljnih lijekova, tableta za oralnu otopinu, oralnih gelova
 • otopine za nebulizatore i atomizatore, dok gotovi inhalatori nisu sadržani
 • supozitorije za rektalnu primjenu
 • OTC
DA NE
Lijekovi sa liste HZZO-a bez oznake ograničenja primjene lijeka (za primjenu na razini primarne zdravstvene zaštite) Lijekovi sa liste HZZO-a koji imaju jednu od slijedećih oznaka ograničenja primjene lijeka (za primjenu na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite):
KL - klinike
KS - klinike i druge stacionarne ustanove
DS - druge stacionarne ustanove
primjenjuju se per os:
sirupi
oralne suspenzije
oralne otopine
granule za oralne otopine
šumeće granule
oralne kapi
primjenjuju se per os:
biljni sirupi
biljne kapi
tablete za oralnu otopinu
oralni gelovi
otopine za ispiranje
primjenjuju se inhalacijom:
otopine za nebulizatore i atomizatore
primjenjuju se inhalacijom:
gotovi inhalatori
primjenjuju se rektalno:
supozitorije
primjenjuju se rektalno:
rektalne otopine
bezreceptni lijekovi (osim biljnih) biljni lijekovi


Više informacija o e-kontroli doze ovdje


Dodatni moduli

Osim brzog otkrivanja interakcija između lijekova i kontrole doze tekućih oblika, za sve korisnike A-DATAPHARM © autorskih tablica je dostupno još nekoliko modula koji olašavaju dobivanje informacija ključnih za pravilno savjetovanje pacijenata i kontrolu propisanih recepata. Svi moduli su nastali zbog nedostatka sličnih programa. Nakon uspješne prijave na server, besplatno su vam dostupne slijedeće mogućnosti:


Više informacija o dodatnim modulima ovdje


Tehnički uvjeti i prijava

interakcije lijekova program za računala interakcije lijekova aplikacija

Za pregled tablice na računalima korisnik mora imati pristup internetu i instaliran podržani internet preglednik za:

 • Windows XP : Google Chrome, Opera
 • Windows 7/8/10/11: Internet Explorer / Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera

Programski kod web stranice je prilagođen radu na desktop / laptop računalima sa OS Windows. Pristup web stranici je moguć i preko android mobilnih uređaja, ali zbog nemogućnosti samostalnog upisivanja imena lijekova u padajuće izbornike, rad na mobilnim uređajima može biti sporiji u odnosu na računala. Ime lijeka je na mobilnim uređajima moguće odabrati samo klikom iz padajućeg izbornika, a ne upisivanjem imena. Zato je preporuka rad na desktop / laptop računalima. Testiranjem se otkrilo da je na Samsung mobitelima potrebno imati isključenu opciju "Assistant menu" za nesmetani rad padajućih izbornika (kod većine korisnika ova opcija je ionako tvornički isključena).

Ljekarna, liječnička ordinacija, dom zdravlja ili zdravstvena ustanova u RH može zatražiti besplatnu probnu verziju u trajanju od 14 dana, putem obrasca za prijavu.

PRIJAVI SE

A-DATAPHARM © autorske tablice su prikazi znanstvene prirode u obliku online tablica koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastitu intelektualnu tvorevinu autora i kao takva je zaštićena kao autorsko djelo. Ugovornu verziju za jednu ili više licenci je moguće dobiti uz potpisan Ugovor o autorskom djelu na razdoblje od godinu dana.


Usporedba paketa


Modul e-Interkacije lijekova PAKET A PAKET A+B
Interakcije za 2 do 8 točno odabranih lijekova - PAKET A
Sve poznate interakcije 1 lijeka - PAKET B ×
Interakcije lijekova sa hranom, alkoholom, biljkama, vitaminima i mineralima
Kontraindikacije kod različitih stanja i bolesti
Tablica supstrata/inhibitora/induktora CYP450 enzima
Otkrivanje svih zaštićenih imena lijekova koji sadrže odabranu djelatnu tvarModul e-Kontrola doze PAKET A PAKET A+B
Kontrola doze za lijekove u tekućem obliku
Kontrola doze za supozitorije
Za analgetike i antibiotike izračun doze u ml prema tjelesnoj masi
Za antibitike izračun doze u ml za svaku indikaciju zasebno
Opisno doziranje u rasponu kg prema uputi o lijeku
Doziranje kod oštećene funkcije bubrega ili jetreDodatni moduli PAKET A PAKET A+B
Upute za ispravan način primjene antibiotika per os
MKB-10 lista (pretraga i po šifri i po dijelu naziva bolesti)
Izračun ekvianalgetske doze opioida kod konverzije opioida
Kontrola dopuštene količine narkotika na recept u ljekarni
Izračun mase punila kod izrade prašaka (Pulveres)
Izračun mase otopine kod izrade razrijeđenih otopina (Dilutiones)
Izračun indeksa tjelesne mase (BMI, engl. body mass index) za odrasle
Izračun površine tijela (BSA, engl. body surface area) prema Mostelleru
Procjena klirensa kreatinina prema formuli Cockcrofta i Gaulta


Zainteresirana zdravstvena ustanova ili liječnička ordinacija može besplatno isprobati A-DATAPHARM © tablice PAKET A PROBNU VERZIJU koja uključuje modul e-Interakcije lijekova PAKET A, modul e-Kontrola doze i sve dodatne module. U tom razdoblju mogu se testirati spomenuti moduli, a zatim ovisno o potrebama, može se birati između PAKETA A i PAKETA A+B, koji se mogu dobiti u UGOVORNOJ VERZIJI, na period od 1 godine, uz potpisani ugovor o autorskom djelu. Korisnici A-DATAPHARM © tablica u PAKETU A+B dobivaju dodatno modul e-Interakcije lijekova PAKET B, koji je osobito koristan propisivačima terapije jer pruža uvid u sve poznate interakcije i kontraindikacije za jedan odabrani lijek. U modulu e-Interakcije lijekova PAKET B postoji i opcija otkrivanja svih interakcija za jednu odabranu biljku. Svi moduli su nastali kao rezultat rada sa pacijentima u ljekarni i sadrže mnoge korisne opcije u svakodnevnom radu sa lijekovima. Modul e-Kontrola doze se koristi prilikom propisivanja terapije, ali osobito je koristan ljekarnicima prilikom izdavanja lijeka zbog zakonske obaveze kontrole doze lijeka za djecu. Od dodatnih modula, liječnicima će biti koristan modul za izračun ekvianalgetske doze opioida kod konverzije opioida u terminalnih bolesnika. Od dodatnih modula, ljekarnicima će biti koristan modul za kontrolu dopuštene količine narkotika na jedan recept u ljekarni, modul za izračun mase punila kod izrade prašaka, modul za izračun mase otopine kod izrade razrijeđenih otopina, te modul sa uputama za ispravan način primjene antibiotika per os. Svima može biti koristan modul MKB jer je MKB listu moguće pretraživati i po šifri i po dijelu naziva bolesti.Troškovi korisnika

Navedene cijene se odnose na jedan korisnički račun za razdoblje od 1 godine. Sa jednim korisničkim računom je moguće biti prijavljen na server preko samo jednog računala, ali pristup modulima može imati više računala u različito vrijeme. Ukoliko to nalažu potrebe korisnika, moguće je ugovoriti više korisničkih računa, za istovremeni rad na više računala. Navedena cijena je ukupan trošak za naručitelja i uključuje sva davanja, uz sklopljen ugovor o autorskom djelu.

PROBNA VERZIJA
PAKET A

Modul e-Interakcije lijekova PAKET A
Modul e-Kontrola doze
Dodatni moduli
0,00 EUR
 • uz registraciju korisnika
 • za period od 14 dana
 • na hrvatskom jeziku
 • neograničeni broj pretraga
 • nema reklama
 • neovisno o CEZIH-u
UGOVORNA VERZIJA
PAKET A

Modul e-Interakcije lijekova PAKET A
Modul e-Kontrola doze
Dodatni moduli
315,75 EUR/ godišnje
 • uz ugovor o autorskom djelu
 • za period od 1 godine
 • ukupan trošak naručitelja
 • redovita ažuriranja
 • na hrvatskom jeziku
 • neograničeni broj pretraga
 • nema reklama
 • neovisno o CEZIH-u
PRO
UGOVORNA VERZIJA
PAKET A+B

Modul e-Interakcije lijekova PAKET A
Modul e-Interakcije lijekova PAKET B
Modul e-Kontrola doze
Dodatni moduli
421,00 EUR/ godišnje
 • uz ugovor o autorskom djelu
 • za period od 1 godine
 • ukupan trošak naručitelja
 • redovita ažuriranja
 • na hrvatskom jeziku
 • neograničeni broj pretraga
 • nema reklama
 • neovisno o CEZIH-u

Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm